سامانه ها

محيط موبايل اتوماسيون

اين سامانه جهت كاربراني تعبيه شده است كه از دستگاه تلفن همراه مايل به ارتباط با سامانه هستند.


ورود به سامانه

سامانه مديريت راهبري ناوگان حمل و نقل

هدفا از راه اندازي اين سامانه كنترل و نظارت بر ناوگان حمل و نقل كشنده هاي گازمايع مي باشد


ورود به سامانه

اتوماسیون اداري بريد

سازمان الكترونيك پرسي ايران گاز در جهت تسهيل و سرعت بخشيدن به امور اداري پرسي ايران گاز ايجاد شده است


ورود به سامانه